งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2764/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ที่ 2766/2564  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2881/2564  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ (ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2884/2564  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค กศ.บป. (ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4934/2564  เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  (ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด