งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดผลการดำเนินการได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด