งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการอบรมรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 พ.ค. 60 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ. สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวโอวาทให้แก่นักศึกษา

แกลเลอรี่