งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "ภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้สู่วิถีพอเพียง"

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "ภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้สู่วิถีพอเพียง"  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ณ  ห้องประชุมบราแง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านอาชีพที่หลากหลายและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

แกลเลอรี่