งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมลงทะเบียนลงทะเบียนศิษย์เก่าผ่านระบบออนไลน์

           สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(วิทยาลัยครูยะลา) ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูยะลา สถาบันราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงทะเบียนผ่านระบบฐานจัดเก็บข้อมูล

          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอความร่วมมือให้ศิษย์เก่าร่วมลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 90 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        ลิ้งก์ลงทะเบียน https://center.alumni.yru.ac.th/website/register

แกลเลอรี่