งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้องๆปัญญาอ่อน ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา เพื่อถอดบทเรียน และพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาในการทำงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา  ของสโมสรนักศึกษา ปี 59 และ 60 และได้จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้องๆปัญญาอ่อน ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา โดยได้ทำกิจกรรมกับร่วมกับน้องๆ และบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค หนังสือคัดลายมือ หนังสือนิทาน สมุดภาพระบายสี อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จากลุงชิด คนดีศรีสงขลา

สามารถติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/pg/huso.affair/photos/?tab=albums

แกลเลอรี่