งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรม "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการอ้างอิงในงานวิจัย"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดอบรม "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการอ้างอิงในงานวิจัย"  ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ  ห้องปฏิบ้ติการ 25-605  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สามารถติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/huso.affair/

 

แกลเลอรี่