งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ศุมา  สถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เป็นสถาบันที่เปิดสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ และอบรมการสอนภาษาไทย  โดยมุ่งเน้นให้สอนภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

แกลเลอรี่