งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

                       ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้น รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน

                      ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เข้าร่วมกิจกรรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

**หมายเหตุ  1.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ

                   2.นำบัตรนักศึกษามาเพื่อใช้สแกนการเข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่