งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทั่วไป

                         ด้วยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มหาวิทยาลัยจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป

                        นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศที่แนบ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกรายละเอียด ส่งที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด