งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (3 ก.ย. 2562)

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (3 ก.ย. 2562)
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น
          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยวันนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) จำนวน 8 หลักสูตรเข้าร่วม ได้แก่ นิติศาสตร์ , การพัฒนาชุมชน , ทัศนศิลป์ฯ , ภาษาจีน , ภาษามลายู ศศ.บ. ,ภาษาอาหรับ , ภาษาไทย ศศ.บ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารตลอดเปิดภาคเรียน

แกลเลอรี่