งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน

            เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้น รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืนในสังคมปัจจุบัน

           ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก Tom team ประกอบไปด้วย อาจารย์วิฑูรย์  เมตตาจิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ  หนูหมื่น อาจารย์สาขาภาษาไทยประยุกต์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คุณวารินทร์  รามฤทธิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเภสัชกรวรพจน์  สกุลธีรวีร์  เภสัชกรจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการเล่นเกมสอดแทรกเนื้อหาและให้นักศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านการเล่นเกมต่างๆ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ตลอดจนการแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา และการประเมินภาวะความเครียดของแต่ละคน

แกลเลอรี่