งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563

                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ส่งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 171 คน เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถเข้าใจ และรู้ถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกฎหมายกองทุนเงินทดแทนให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่