งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (สว่างยะลาธรรมสถาน) และศูนย์รวมรถพยาบาลสยาม กรุงเทพ  ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาชนและอาสากู้ชีพกู้ภัย  โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บและความสูญเสียก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะกรรมการมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (สว่างยะลาธรรมสถาน)  เข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ 

แกลเลอรี่