งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (นศ.ชั้นปีสุดท้าย) เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ชั้นปีสุดท้าย) ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษา 2563

                ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (นศ.ชั้นปีสุดท้าย) เข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

แกลเลอรี่