งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษา 2563

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน

แกลเลอรี่