งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564

                ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียน  รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพ และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

                ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาใหม่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

**หมายเหตุ   1.ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยถือเป็นกิจกรรมบังคับ

                   2.กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาโรงเรียนเดิม

                   3.นำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราวมาเพื่อตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่