งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม

               ด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด