งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เชิญวิทยากร : คุณพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ  นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ “ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร” มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา

แกลเลอรี่