งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565

          วันนี้ (30 มีนาคม 2566) เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมบราแง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  และได้กล่าวต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

          ทั้งนี้ นายมูฮัมหมัดซารีฟ หะมะซอ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2565  ได้ส่งมอบงานให้แก่ นายอักรอม วาบา นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่