งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการอ้างอิงในงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการอ้างอิงในงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 อาคาร ICT ให้นักศึกษาแต่งกายใส่ชุดนักศึกษาเข้ารับการอบรม

ที่ ประทับเวลา ชื่อ-สกุล เพศ สาขาวิชา ชั้นปี
1 4/7/2017, 14:21:57 มูนี อุเซ็ง  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ) ปีที่3
2 4/7/2017, 14:32:24 รอมือลาฮ์ เมเฮ    เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปีที่4
3 4/7/2017, 14:33:04 นิตัสนิม มุหะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปีที่4
4 4/7/2017, 14:33:45 ซันซียะ มะลี   เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปีที่4
5 4/7/2017, 14:34:56 ซูฟียะห์ บูเก๊ะเจ๊ะลี เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ) ปีที่3
6 4/7/2017, 14:34:58 นินูเรีย แวซู    เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ) ปีที่3
7 4/7/2017, 14:35:02 โนรมะห์ มะแอ   เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
8 4/7/2017, 14:35:51 นูรอัสละม หามะ  เพศชาย  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
9 4/7/2017, 14:35:51 นารีหม๊ะ วาแฉะ   เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
10 4/7/2017, 14:37:42 ยุซริง ลือแมะ  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
11 4/7/2017, 14:45:31 ซารีฮะ สาและ เพศชาย  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
12 4/7/2017, 14:45:32 นูรียะห์ สะนิ  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
13 4/7/2017, 14:46:10 อามีณี สะมะแอ  เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
14 4/7/2017, 14:46:23 นูรไอนี นูเต๊ะ   เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
15 4/7/2017, 14:48:25 นูรีดา เต๊ะหมัดกมะ   เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
16 4/7/2017, 14:50:27 ซูฟีละห์ รอยะ  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
17 4/7/2017, 14:50:42 ฟัดลีนา ยูโซะ   เพศหญิง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  ปีที่3
18 4/7/2017, 14:54:18 อารียา บินยูโซ๊ะ  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
19 4/7/2017, 14:54:18 นูรีฮัน นาแตนี  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
20 4/7/2017, 14:54:44 มารีนะ อาแว  เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
21 4/7/2017, 14:54:47 ฟารีดา ดาลอ  เพศหญิง  ภาษามลายู (ศศ.บ)  ปีที่3
22 4/7/2017, 15:42:03 พาตีเม๊าะ สาและเร๊ะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
23 4/7/2017, 15:43:40 ไอยดา วาจิ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
24 4/7/2017, 15:49:17 อาซูรา มามะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
25 4/7/2017, 16:06:20 นูรีฮัน มูแม   เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
26 4/7/2017, 16:16:42 ไซนับ สาแม  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปีที่4
27 4/7/2017, 16:18:42 สีตีไพรุส ดือเร๊ะ  เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
28 4/7/2017, 16:18:48 ฮาสปีรา อาลี  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
29 4/7/2017, 16:19:17 ซาฮีดะห์ หะยี  เพศหญิง  ภาษาจีน  ปีที่4
30 4/7/2017, 16:22:18 ซีลา อาแวกือจิ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
31 4/7/2017, 16:22:31 นูรูมา เตะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
32 4/7/2017, 16:24:38 คอลีเย๊าะ กอตอ   เพศหญิง การพัฒนาชุมชน  ปีที่4
33 4/7/2017, 16:26:44 รุสมีนา บินอุมา  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
34 4/7/2017, 16:26:58 อาแอเสาะ บูแด  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
35 4/7/2017, 16:44:56 ตัสนีม อาลี  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
36 4/7/2017, 16:45:19 อาอีเสาะห์ รอยะ   เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
37 4/7/2017, 16:45:47 วิลดา ตาเย๊ะ  เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
38 4/7/2017, 16:46:41 นุรสีซัน ยูโซะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
39 4/7/2017, 16:47:01 โซเฟียนี เปาะลิง  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
40 4/7/2017, 16:47:28 ลีซาวาตี เจะอูเซ็ง   เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
41 4/7/2017, 18:36:15 นุรซาฮีดา ดาอุแม   เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
42 4/7/2017, 18:43:22 ซูรายา มีเด็ง  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
43 4/7/2017, 18:43:31 นูรฮูดา มูซอ  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
44 4/7/2017, 18:43:36 มูฮัมหมดซายูตี สะอุ  เพศชาย  นิติศาสตร์  ปีที่2
45 4/7/2017, 18:43:52 นิโซเฟีย นิม๊ะ  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
46 4/7/2017, 18:44:20 ทัศนิม มะลีปา  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
47 4/7/2017, 18:44:47 ทักษอร ลาเตะ  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
48 4/7/2017, 18:45:17 ฮัพซะห์ สาลี  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
49 4/7/2017, 18:49:32 โซฟีรา เปาะสา  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
50 4/7/2017, 18:53:17 ซูรียะ บากา  เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่3
51 4/7/2017, 18:53:25 กัรตีนี หะยีบากา  เพศหญิง นิติศาสตร์  ปีที่3
52 4/7/2017, 18:58:29 ฮับเสาะ สะมะแอ เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
53 4/7/2017, 18:59:50  มัทลีนา สาอะ  เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
54 4/7/2017, 19:04:54  วนิดา หามะ  เพศหญิง นิติศาสตร์  ปีที่3
55 4/7/2017, 19:22:42 สุวัยบ๊ะ ดีเย๊าะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
56 4/7/2017, 19:23:14 นิอามีนา เจ๊ะสมอเจ๊ะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
57 4/7/2017, 19:29:11 ฟาตู กาเราะ  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
58 4/7/2017, 19:29:39 ยุสมีนี ดา  เพศหญิง  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
59 4/7/2017, 19:50:37 นูรฟาตีฮะห์ สาและ เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.) ปีที่4
60 4/7/2017, 19:59:48 รอมฎอน ดาราแม   เพศชาย นิติศาสตร์  ปีที่4
61 4/7/2017, 20:07:22 มารีแย ตอกอ  เพศหญิง ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ปีที่4
62 4/7/2017, 22:28:48 ยูสรอน์ อาบูวะ  เพศชาย  นิติศาสตร์  ปีที่2
63 4/7/2017, 22:29:57 รอฮานา ดาโอะ เพศหญิง  นิติศาสตร์  ปีที่2
64 4/7/2017, 22:45:30 นาอีหม๊ะ สาแม  เพศหญิง ภาษาอังกฤษ (ค.บ)  ปีที่3
65 4/7/2017, 22:46:30 รุสดา จารง  เพศหญิง ภาษาอังกฤษ (ค.บ) ปีที่3
66 4/7/2017, 22:47:51 นูรีฮัน เก็งมะลาพี เพศหญิง ภาษาอังกฤษ (ค.บ)  ปีที่3
67 4/7/2017, 22:49:01 นูรุลอีมาน อูเซ็ง  เพศหญิง  ภาษาอังกฤษ (ค.บ)  ปีที่3
68 4/7/2017, 22:49:37  อามีรูน ยือเเร  เพศหญิง ภาษาอังกฤษ (ค.บ)  ปีที่3
69 4/7/2017, 22:49:54 มาซีเตาะ เปาะเลาะ เพศหญิง ภาษามลายู (ศศ.บ) ปีที่3
70 5/7/2017, 1:36:59 ทวีศักดิ์ หมาดสตูล เพศชาย ภาษาไทย (ค.บ.) ปีที่4
71* 5/7/2017, 6:19:14 อาสือมิง ตีโม เพศชาย ภาษามลายู (ค.บ.) ปีที่2

หมายเหตุ : ลำดับที่ 71 ขอความร่วมมือให้นำโน้ตบุ๊กมาเอง

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด