บุคลากร

นางสาวขวัญตา ทวีสุข
(ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightened หลักภาษาไทย

enlightenedภาษาไทยในสื่อมวลชน
enlightenedสัทศาสตร์และภาษาศาสตร์

enlightenedการเขียนเรื่องสั้น

enlightenedวรรณกรรม 

 

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]ru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาจารึกตะวันออก และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

enlightenedภาษาไทยถิ่น

enlightenedภาษาวัฒนธรรม และคติชน

enlightenedการประพันธ์ร้อยกรอง

enlightenedวรรณกรรมและวรรณคดี

 

 

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedคณะกรรมการราชบัณฑิตยสภา (ภาษาถิ่น)

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

 

นายโสภณ พฤกษวานิช
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
enlightenedภาษาบาลี-สันสกฤต
enlightenedความเชื่อ ปรัชญา และคติชนวิทยา
enlightenedการประพันธ์ร้อยกรอง

enlightenedวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

enlightened​การสอนภาษาไทย

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

นางสาวสวพร จันทรสกุล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาไทยในสื่อมวลชน
enlightenedภาษาและวัฒนธรรม
enlightenedภาษาศาสตร์
enlightenedพัฒนาการของภาษาไทย

enlightenedนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
 

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

นางสาวซูไรดา เจะนิ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาไทยและภาษาศาสตร์
enlightenedวรรณกรรม
enlightenedภาษามลายูในภาษาไทย

enlightenedการสอนภาษาไทย

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

นางสาวรุสดา ซีบะ
(เจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]