ประวัติความเป็นมา

8 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความสำคัญของหลักสูตร

การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันยังพบเห็นปัญหาต่าง ๆ มากมายในด้านการสื่อสาร เช่น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การผลิตบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการใช้ภาษาไทย  เป็นอย่างดี จึงตอบสนองความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และถือเป็นการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ