ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

12 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได้

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                

1.  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร วรรณกรรม วรรณคดีไทย และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย