สำนวนไทย : ตีปลาหน้าไซ หมายถึง พูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่นซึ่งกำลังดำเนินไปด้วยดีกลับเสีย

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย