สำนวนไทย : ชักใบให้เรือเสีย หมายถึง พูดหรือทำขวาง ๆ ให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

29 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย