ขอแสดงความยอนดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการ “พหุแฟร์ แตกต่างแต่เหมือนกัน”

6 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต สาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลการแข่งขััน โครงการ “พหุแฟร์ แตกต่างแต่เหมือนกัน” (การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สันติภาพ”)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอายูรา  ดาลอ 

รางวัลชมเชมอันดับที่ 2 นางสาวนูรอีมาลย์  อาแว

รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 นางสาวรุสนา  สะเอ๊ะ

จัดโดยชมรมนักศึกษามุสลิมภาคกลาง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการ “พหุแฟร์ แตกต่างแต่เหมือนกัน” ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ณ หอประชุมวันมูฮำหมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี