เชิญชวน...นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

เชิญชวน...นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "รากเง้าทางภาษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน" ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ๑ ฉบับ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บไซต์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย http://human.yru.ac.th/thai_ba/ หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องหลักสูตร ชั้น ๖ อาคาร ๒๔