ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ได้รับรางวัลโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม "เขียนตามคำบอก"

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

                   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวปราณี   อาหวัง

                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวนุรฮายาตี   อีแต

โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม และอาจารย์โสภณ  พฤกษวานิช เป็นคณะกรรมการการแข่งขันและมอบรางวัลแก่นักศึกษา ในการแข่งขันโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเขียนตามคำบอก ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา