ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) เข้าร่วมแข่งขันการส่งเสริมแนวคิดพหุวัฒนธรรมด้วยชุมนุมอาหารสร้างสรรค์

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันการส่งเสริมแนวคิดพหุวัฒนธรรมด้วยชุมนุมอาหารสร้างสรรค์ ณ ลานกิจกรรมั้น ๑ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา