ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โสภณ พฤกษวานิช อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

TK Park Yala มอบโล่ชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒินี้เพื่อแสดงว่า นายโสภณ พฤกษวานิช เป็น Human Library องค์ความรู้ด้านกวีของ TKPark Yala