ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสรี สามะ รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดเรียงความในหัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ผลการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “มนุษย์โตไปไม่โกง”

รางวัลชนะเลิศ                      นางสาวนูรวาตี  โดฆา      หลักสูตรสังคมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         นายอัสรี  สามะ            หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายสุไลมาน  เจ๊ะฮะ      หลักสูตรสังคมศึกษา

**หมายเหตุ

1.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศมารับเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  ในวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม   2560  เวลา 16.00 น.  ณ  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชน  และบัตรนักศึกษามาในวันดังกล่าวด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://human.yru.ac.th/studentaffair/page/106