ขอชื่นชมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยพบเงินจำนวนหนึ่งและได้ส่งคืนแก่เจ้าของ

1 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ขอชื่นชมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยพบเงินจำนวนหนึ่งและได้ส่งคืนแก่เจ้าของ โดยมีนักศึกษา ดังนี้

1. นางสาวนินาตาซาร์  นิม๊ะ   ชั้นปีที่ 2 
2. นางสาวนูรนัจมีย์    ปาตง  ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวนูรอีลฮัม    ดือราแม ชั้นปีที่ 2