คณาจารย์หลักสูตร ฯ เข้าร่วมอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

6 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตร ฯ เข้าร่วมอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา