กิจกรรม เล่าเรื่องประทับใจจากภาพ (๓ จังหวักชายแดนใต้) เนื่องในโอกาสวันกวีนิพนธ์สากล ๒๑ มีนาคม และมอบโล่ห์รางวัลให้กับนางสาวมูนี มูซอ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ ประเด็น “บทเรียนจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน”

20 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

                   ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม เล่าเรื่องประทับใจจากภาพ

เนื่องในโอกาสวันกวีนิพนธ์สากล ๒๑ มีนาคม ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรมชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม อาจารย์โสภณ  พฤกษวานิช และอาจารย์ซูไรดา เจะนิ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวอลีนา  แก้วแกมทอง , นางสาวซอรีฮะห์  วาเยะ , นางสาวนุชอัยนี  ประดู่ , นายอัสรี  สามะ และนางสาวอาสบะห์  ดอเล๊าะ

และได้มอบโล่ห์รางวัลให้กับนางสาวมูนี มูซอ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ ประเด็น  “บทเรียนจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน”