ผลงานนักศึกษา Resume Folio

11 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมฐานชั้นปี 4 Resume Folio ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ห้อง 601 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์สวพร จันทรสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด