รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

23 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  

หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร่บนเว็บไซต์ สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 

           กลวิธีการนำเสนอและภาพสะท้อนทางสังคมในนวนิยายชุด 4 ทิศตาย ของ ภาคินัย กสิรักษ์                          หน้า 1         

           จัดทำโดย   นุรซาฮีดา ดาอูแม , รุสมีนา บินอุมา , สุวัยบ๊ะ ดีเย๊าะ , ฮับเสาะ สะมะแอ และอาจารย์ซูไรดา เจะนิ

เรื่องที่ 2

           การใช้ภาษาของนักจัดรายวิทยุออนไลน์                                                                                            หน้า 143        

           จัดทำโดย  นูรีฮัน มูแม , นูรฟาตีฮะห์ สาและ , พาตีเม๊าะ สาและเร๊ะ , มารีแย ตอกอ และอาจารย์สวพร จันทรสกุล

เรื่องที่ 3

           ความหมายในสำนวนไทยของนักศึกษาชาวไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                           หน้า 188       

            จัดทำโดย  ไอยดา วาจิ , ซูไฮลา ดอเลาะ , อาลีอาซูรา มามะ , ซูลีฮา และมาลี และอาจารย์ขวัญตา ทวีสุข 

เรื่องที่ 4 

           การใช้คำและการแปรภาษามลายูถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา                                                    หน้า 197       

           จัดทำโดย  รอมือลาฮ์ เมเฮ , ซันซียะห์ มะลี , นิตัสนิม มุหะ , โนรมะห์ มะแอ และอาจารย์ขวัญตา ทวีสุข 

 เรื่องที่ 5 

           ความสามารถในการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ร ล ว : กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          หน้า 207  

           จัดทำโดย ตัสนีม อาลี , โซเฟียนี เปาะลิง , อาอีเสาะห์ รอยะ , การีมะห์ เจ๊ะเลาะ และอาจารย์โสภณ พฤกษวานิช

เรื่องที่ 6

          ​ความเชื่อระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมหมู่บ้านไทรทอง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี           หน้า 316 

          จัดทำโดย ไซนับ สาแม , นูรูมา เตะ , สีตีไพรุส ดือเร๊ะ , ฮาสปีรา อาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ หนูหอม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด