ผลงานการเข้าอบรม กิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารด้านการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ ๓

23 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ผลงานการเข้าอบรม กิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารด้านการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ชั้นปีที่ ๓ มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ ผลงาน และผลงานชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "ชื่ออาหารที่คุณมักสะกดผิด" โดยนางสาวอซียะ  บือราเฮง