ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ หนูหอม เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เรื่อง “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย”

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยกรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เรื่อง “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและอักขรวิธีจากหนังสือแบบเรียนไทยที่มีการพัฒนามาถึงสมัยปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี ถนนสามเสน กรุงเทพฯ