ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับดีเด่นภาคบรรยาย

23 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับดีเด่นภาคบรรยาย เรื่อง กลวิํธีการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงของวัยรุ่น โดยนางสาวฟาร์ตีณี สามะแอ และนางสาวนูรีซา เจ๊ะเดน เป็นผู้นำเสนอ