ผลงานนวัตกรรมทางภาษาไทย

17 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนวัตกรรมทางภาษาไทย

ผลงานนวัตกรรมทางภาษาไทย : สื่อการเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์โยใช้เกมเพื่อจดจำ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น Huso Innovation ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562