กิจกรรมการประกวด EDU master Chef 2019

19 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

กิจกรรมการประกวด EDU  master Chef  2019 ในเมนู ตูปะซูตง 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการทำตูปะซูตง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ลานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยคณะครุศาสตร์บัณฑิต