นัักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันนวัตกรรม งานวิชาการ 62

22 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นัักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันนวัตกรรม งานมรย.วิชาการ 62

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนูรียะ กอตอ นางสาวอาดีละห์ ปุโรง นางสาวมูนี มูซอ และนางสาวพิรูดา อูเมง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม : การเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างสรางสรรค์โดยใช้เกมเพื่อจดจำ ในการประกวดการแข่งขันนวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น Huso Innovation ในงานมรย.วิชาการ 62