นัักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันนวัตกรรม งานวิชาการ 62

22 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นัักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันนวัตกรรม งานมรย.วิชาการ 62

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนูรียะ กอตอ นางสาวอาดีละห์ ปุโรง นางสาวมูนี มูซอ และนางสาวพิรูดา อูเมง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม : การเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างสรางสรรค์โดยใช้เกมเพื่อจดจำ ในการประกวดการแข่งขันนวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น Huso Innovation ในงานมรย.วิชาการ 62 

สามารถชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2Aod8w22I8w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0D3LzGmNcMLB1RxePjOxBpx94hzQK0MWUVDu6y7xq8g0uc298VyfY1Y1w