รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

23 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

         หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร่บนเว็บไซต์ สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 

เรื่ืองที 1 กลวิธีการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงของวัยรุ่น     หน้า 51

             จัดทำโดย ฟาร์ตีณี สามะแอ,ซันซูรี หะยีอาลี,ยุสรอ สาเม๊าะ,นูรีซา เจ๊ะเดน,นูรียะห์  หะยีมะแซ,สูไวบะห์ สาและและอาจารย์โสภณ พฤกษวานิช 

เรื่องที่ 2 สำนวนไทยนอกรูปแบบในละครซิทคอม เรื่องเป็นต่อ     หน้า 134

            จัดทำโดย สุไลมาน มะตีเยาะ,อัสมะ มะยี,แวแยน๊ะ หะยีสาแม,อามาน อีแตและอาจารย์สวพร จันทรสกุล

เรื่องที่ 3 การใช้คำนามและการแปรของคำนามในผู้พูด 3 ระดับ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่     หน้า 150  

             จัดทำโดย อุสมาน การดี,กาตีนี มามะ,พาศินี ดอลี,สุมัยยะห์ ดอเลาะ,ฮานาพียะห์ มือราเฮงและอาจารย์ปองทิพย์ หนูหอม

เรื่องที 4 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงมุสลิมที่ปรากฏในเรื่องสั้นกลางฝูงแพะหลังหักของอุมมมี สาลาม อุมัร     หน้า 359 

             จัดทำโดย นูรีดา การีจิ,รุสนา สะเอ๊ะ,อัลวานีย์ อิหม่ำเหม,ฮามีซา กือมะและอาจารย์ซูไรดา แจะนิ

เรื่องที่ 5 ความเข้าใจสำนวนไทยของนักเรียนชาวไทยมุสลิมกับนักเรียนชาวไทยพุทธ     หน้า 382

             สารีพ๊ะ สาแม,คอรีเย๊าะ ฮีแลหูวา,สุใบดะ สุดิง,นูรีซา อูมาโมง,ญัสมี โต๊ะบีลาและอาจารย์ขวัญตา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด