กิจกรรมเสวนาก้าวตามเส้นทางพี่

27 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมเสวนาก้าวตามเส้นทางพี่

วันที่  24 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเสวนาก้าวตามเส้นทางพี่ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าพี่น้องและคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งได้รับเชิญรุ่นพี่มาแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่น้อง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางค้นหาความชอบในสายที่กำลังศึกษา ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา