คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมสัปดาห์รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ด้วยกองพัฒนากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาไทยพุทธ และกิจกรรมรำลึกพระคุณครูของนักศึกษาไทยมุสลิม ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ได้มอบกระเช้าและของที่ระลึกให้แด่ ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม และคณาจารย์ในหลักสูตร