คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

9 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมคณาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562