นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

นางสาวซอลีฮะห์ วาเยะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "พหุวัฒนธรรม" จัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562