ประชุมภายในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2563

8 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ประชุมภายในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดประชุมภายในหลักสูตร ในวาระดังนี้

1.  การวางแผนดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 63

2.  การมอบหมายอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.  การส่งเกรด

4.  ดำเนินเรื่อง มคอ.3 และ มคอ.5 

5.  การเตียมตัวอบรมพัฒนาตนเอง

6.  การวางแผนบูรณาการเรียนการสอนและพันธกิจต่างๆ