หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์:สิงโตนอกคอก ปี 2560

27 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย

ชื่อหนังสือ : สิงโตนอกคอก
ผู้แต่ง : 
จิตานันท์ เหลืองเพียรสมุท
ประเภท : เรื่องสั้น 9 เรื่อง

ประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง มีเนื้อหาหลากหลายที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก